Zamknięcie ksiąg rachunkowych i roku podatkowego podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwarcie likwidacji polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje koniecznością zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych oraz zamknięciem roku podatkowego i otwarciem nowego.

Oznacza to zazwyczaj konieczność sporządzenia dwóch sprawozdań finansowych oraz dwóch rocznych deklaracji podatkowych.

#PolishLegalTips #Likwidacja #Rozwiązanie #Spółka #Spzoo #Prawo #Spółek #Korporacyjne #Kodeks #Spółek #Handlowych #KSH #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Reverse vesting w transakcjach Venture Capital w Polsce

Polskie prawo dopuszcza stosowanie klauzul typu reverse vesting, polegających na zastosowaniu opcji call w celu odkupu udziałów lub akcji od założyciela, w przypadku gdy chciałby on odejść ze spółki przed upływem uzgodnionego czasu.

Liczba udziałów lub akcji, które mogą być odkupione w ten sposób zazwyczaj maleje z upływem czasu.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #VC #Reverse #Vesting #Udziały #Akcje #Opcja #Call #Założyciel #Founder #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Transakcje Venture Capital w Polsce i preferencje likwidacyjne

W inwestycjach dokonywanych przez fundusze Venture Capital w Polsce powszechnie spotykaną praktyką jest wprowadzanie tzw. preferencji likwidacyjnych dla funduszu VC.

W przypadku tzw. zdarzenia likwidacyjnego (np. zbycia udziałów lub likwidacji spółki) fundusz VC otrzymuje w pierwszej kolejności środki pozwalające mu odzyskać zainwestowane środki.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #Fundusz #VC #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Preferencje #Likwidacyjne #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga czasu

Likwidacja (rozwiązanie) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest procesem stosunkowo długotrwałym i wymaga podjęcia wielu czynności formalnych.

Ponieważ majątek pozostały w spółce po przeprowadzeniu likwidacji nie może być podzielony między wspólników przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o likwidacji w dzienniku urzędowym, cały proces likwidacji trwa zwykle nie krócej niż 8 miesięcy.

 #PolishLegalTips #Likwidacja #Rozwiązanie #Spółka #Spzoo #Prawo #Spółek #Korporacyjne #Kodeks #Spółek #Handlowych #KSH #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Wejście w życie uchwał korporacyjnych spółek handlowych

W przypadku podejmowania uchwał przez organy spółek handlowych, uchwała może przewidywać datę wejścia w życie uchwały późniejszą niż data jej podjęcia.

Taki sposób podejmowania uchwał może być pomocny,  gdy skutek uchwały, np. zmiany osobowe w organach spółki, powinny następować w określonej dacie (np. w 1. dzień miesiąca) a sama uchwała jest podejmowana wcześniej.

#PolishLegalTips #Corporate #Law #Companies #Limited #Liability #Company #Management #Board #Shareholders’ #Meeting #Resolution #Poland #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Klauzula MAC (istotna niekorzystna zmiana) w polskich transakcjach M&A

W polskich transakcjach fuzji i przejęć (M&A) powszechne jest stosowanie klauzuli tzw. istotnej niekorzystnej zmiany (MAC).

Klauzula MAC zazwyczaj umożliwia nabywcy wycofanie się z transakcji w przypadku wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na działalność, aktywa lub finanse podmiotu przejmowanego.

#PolishLegalTips #M&A #Transakcje #Fuzje #Przejęcia #MAC #Istotna #Niekorzystna #Zmiana #PrawoSpółek #Umowa #Sprzedaż #Udziałów #SPA #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Uchwały zarządu w spółkach z ograniczną odpowiedzialnością protokołowane w szczególny sposób #PolishLegalTips

Na podstawie ostatnich zmian w Kodeksie spółek handlowych (KSH), uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane w określony sposób – tak, aby protokół zawierał porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.

#PolishLegalTips #Corporate #Law #Companies #Limited #Liability #Company #Management #Board #Minutes #LLC #Poland #WisniewskiLegal

www.wisniewski.legal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Zasady odpowiedzialności sprzedającego w polskich transakcjach M&A #PolishLegalTips

W polskich transakcjach fuzji i przejęć odpowiedzialność sprzedającego za oświadczenia i zapewnienia (R&W) zawarte w umowie sprzedaży udziałów (SPA) opiera się zazwyczaj na koncepcji prawnej umowy gwarancyjnej.

W ten sposób strony transakcji mogą dowolnie ustalać zasady i terminy odpowiedzialności i wyłączyć ustawowe zasady rękojmi za wady.

#PolishLegalTips #M&A #Transactions #Mergers #Acquisitions #Corporate #Share #Purchase #Agreement #SPA #Representations #Warranties #Guarantee #Liability #Law #Poland #WisniewskiLegal

www.wisniewski.legal

Prawo holdingowe zostało wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych 13 października 2022 #PolishLegalTips

Prosta spółka akcyjna wprowadzona w Polsce #PolishLegalTips