Zamknięcie ksiąg rachunkowych i roku podatkowego podczas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwarcie likwidacji polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje koniecznością zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych oraz zamknięciem roku podatkowego i otwarciem nowego.

Oznacza to zazwyczaj konieczność sporządzenia dwóch sprawozdań finansowych oraz dwóch rocznych deklaracji podatkowych.

#PolishLegalTips #Likwidacja #Rozwiązanie #Spółka #Spzoo #Prawo #Spółek #Korporacyjne #Kodeks #Spółek #Handlowych #KSH #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Reverse vesting w transakcjach Venture Capital w Polsce

Polskie prawo dopuszcza stosowanie klauzul typu reverse vesting, polegających na zastosowaniu opcji call w celu odkupu udziałów lub akcji od założyciela, w przypadku gdy chciałby on odejść ze spółki przed upływem uzgodnionego czasu.

Liczba udziałów lub akcji, które mogą być odkupione w ten sposób zazwyczaj maleje z upływem czasu.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #VC #Reverse #Vesting #Udziały #Akcje #Opcja #Call #Założyciel #Founder #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Transakcje Venture Capital w Polsce i preferencje likwidacyjne

W inwestycjach dokonywanych przez fundusze Venture Capital w Polsce powszechnie spotykaną praktyką jest wprowadzanie tzw. preferencji likwidacyjnych dla funduszu VC.

W przypadku tzw. zdarzenia likwidacyjnego (np. zbycia udziałów lub likwidacji spółki) fundusz VC otrzymuje w pierwszej kolejności środki pozwalające mu odzyskać zainwestowane środki.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #Fundusz #VC #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Preferencje #Likwidacyjne #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce

Odszkodowania za nienależyte wykonywanie umów należy traktować w Polsce jako czynności niepodlegające podatkowi VAT.

Natomiast, aby świadczenie mogło być uznane za usługę podlegającą VAT musi wystąpić bezpośredniość związku pomiędzy świadczeniem a zapłatą oraz wymiana świadczeń wzajemnych.

#PolishLegalTips #Podatek #VAT #Odszkodowanie #Opodatkowanie #Usługi #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Egzekucja wyroku z kraju Unii Europejskiej w Polsce

Wyroki i ugody sądowe z krajów Unii Europejskiej mogą być relatywnie łatwo egzekwowane w Polsce na podstawie przepisów tzw. Rozporządzenia Bruksela I Bis (1215/2012).

Polski komornik wyegzekwuje wyrok lub ugodę sądową na podstawie standardowego zaświadczenia wydanego przez sąd kraju, w którym wyrok został wydany (lub została zatwierdzona ugoda).

#PolishLegalTips #Egzekucja #Postępowanie #Sądowe #Sąd #Wyrok #Ugoda #Rozporządzenie #Bruksela #Bis #Komornik #Polska #UniaEuropejska #Prawo #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Fundacje rodzinne w Polsce

W polskim Parlamencie toczą się prace nad ustawą o fundacji rodzinnej. Nowa w polskim prawie instytucja fundacji rodzinnej ma poprawić otoczenie prawne dotyczące sukcesji firm rodzinnych.

Firmy rodzinne stanowią dużą część polskich firm powstałych w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, a nowe przepisy mają na celu ułatwienie sukcesji i dalszego sprawnego działania firm rodzinnych, bez konieczności korzystania z zagranicznych rozwiązań prawnych.

#PolishLegalTips #Fundacja #Rodzinna #Sukcesja #Firma #Rodzinna #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga czasu

Likwidacja (rozwiązanie) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest procesem stosunkowo długotrwałym i wymaga podjęcia wielu czynności formalnych.

Ponieważ majątek pozostały w spółce po przeprowadzeniu likwidacji nie może być podzielony między wspólników przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o likwidacji w dzienniku urzędowym, cały proces likwidacji trwa zwykle nie krócej niż 8 miesięcy.

 #PolishLegalTips #Likwidacja #Rozwiązanie #Spółka #Spzoo #Prawo #Spółek #Korporacyjne #Kodeks #Spółek #Handlowych #KSH #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Mecenas Jacek Wiśniewski w Radzie Ekspertów Loan Magazine Awards 2023

Radca prawny Jacek Wiśniewski został powołany do Rady Ekspertów Loan Magazine Awards 2023.

Nagrody Loan Magazine Awards przyznawane są co roku najlepszym firmom i menedżerom z rynku pożyczek pozabankowych i fintech w Polsce.

Wspieramy pozabankowych pożyczkodawców i firmy fintech w ich działalności w Polsce. Loan Magazine Awards to świetna inicjatywa, która ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych. Nasza kancelaria wspiera również organizatorów, aby zapewnić przejrzystość głosowania.“- powiedział Jacek Wiśniewski, Partner Zarządzający kancelarii #WIŚNIEWSKI.legal.

Gala Loan Magazine Awards 2023 odbędzie się 9 lutego 2023 roku we Wrocławiu.

Dyrektywa Omnibus implementowana w Polsce

Nowe przepisu wzmacniają prawa konsumentów i nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, m.in. informowanie o wcześniejszej cenie w przypadku jej obniżenia oraz sprawdzania, czy recenzje rzeczywiście pochodzą od konsumentów zakupionego (używanego) produktu (usługi).

#PolishLegalTips #Dyrektywa #Omnibus #Ochrona #Konsumentów #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Praca zdalna zostanie z nami na stałe

Polski parlament pracuje w grudniu 2022 roku nad nowelizacją Kodeksu pracy, która wprowadza stałe i szczegółowe regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Zgodnie z nimi, praca zdalna może być wykonywana w całości lub w części w stałym miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą.

Nowelizacja prawdopodobnie wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2023 roku.

#PolishLegalTips #Prawo #Pracy #KodeksPracy #Praca #Zdalna #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/